หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : ปีที่ 71 ฉบับที่ 22717 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563