หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : ปีที่ 71 ฉบับที่ 22724 วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563