หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : ปีที่ 71 ฉบับที่ 22727 วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563