หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : ปีที่ 71 ฉบับที่ 22730 วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563