หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : ปีที่ 71 ฉบับที่ 22728 วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563