หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : ปีที่ 71 ฉบับที่ 22731 วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563