หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ : ปีที่ 71 ฉบับที่ 22750 วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563