ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (โควิด-19) 2 ประเภท คือ

1.สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือนวงเงินสินเชื่อ รวม 20,000 ล้านบาท

และ 2.สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำวงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน วงเงินสินเชื่อรวม 20,000 ล้านบาท โดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th

ล่าสุด ณ วันที่ 18 พ.ค.63 มีผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อทั้งสิ้น 2.3 ล้านราย แบ่งเป็น สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ 1.77 ล้านราย และสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ 627,000 ราย ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้ทยอยส่งข้อความเอสเอ็มเอส (SMS) แจ้งกำหนดวันเวลาให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อสาขาแล้วกว่า 1.33 ล้านราย โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนมาติดต่อธนาคารฯ และได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว 130,000 ราย อยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติ 160,000 ราย ขณะที่อีกกว่า 300,000 ราย ยังไม่ได้แสดงตนและยื่นเอกสารตามนัดหมาย ซึ่งคิดเป็น 23% ของจำนวนผู้ที่ได้รับแจ้ง SMS จำนวน 682,000 ราย

“จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ลงทะเบียนที่ได้รับ SMS ไม่มาติดต่อธนาคาร เกิดจากหลายสาเหตุ อาทิ ลูกค้าไม่สะดวกในวัน/เวลาที่นัดหมาย หมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เป็นต้น จึงขอให้ผู้ลงทะเบียนช่วงวันที่ 15-19 เม.ย.63 ตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์ของตน หากได้รับขอให้ รีบเตรียมเอกสารและเดินทางไปติดต่อสาขาที่นัดหมาย”.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ