“เฉลิมชัย” ห่วงเกษตรกรที่รายชื่อตกหล่น ย้ำให้รีบยื่นอุทธรณ์รับเงินเยียวยาภายใน 5 มิ.ย.นี้ แจง ข้าราชการทำเกษตรมีเพียง 91,000 ราย ไม่ใช่ 910,000 ราย

วันที่ 31 พ.ค.2563 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยประสานและสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ในส่วนภูมิภาค ได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มีรายชื่อตกหล่น หรือไม่ได้รับสิทธิ์ หรือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง โครงการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ สำหรับเกษตรกลุ่มที่ 1 ที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายในวัน 30 เม.ย. 2563 จำนวนรวม 6.7 ล้านราย และเกษตรกรกลุ่มที่ 2 ซึ่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ค. 2563 จำนวน 1.57 ล้านราย ให้รีบดำเนินการยื่นอุทธรณ์ เพราะจะหมดเขตภายในวันที่ 5 มิ.ย. นี้

ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถแจ้งได้ด้วยเองที่ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานประมงจังหวัด/อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต/เครือข่าย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จังหวัด/สาขา เขตระบบบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาค 1-4 และสำนักงานสรรพสามิตจังหวัด โดยวันที่ 5 มิ.ย.63 นี้ จะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์ ดังนั้น จึงให้เกษตรกรรีบดำเนินการตรวจสอบและดำเนินยื่นอุทธรณ์เพื่อให้รับเงินเยียวยาตามสิทธิ์

ส่วนกรณีมีสื่อมวลชนเสนอข่าวเกี่ยวกับจำนวนข้าราชการทำการเกษตร และมีตัวเลขข้าราชการคลาดเคลื่อนสูงถึง 910,000 รายนั้น ข้อมูลจริงที่ถูกต้องมีจำนวน 91,000 รายเท่านั้น ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนให้กับประชาชน นายเฉลิมชัย จึงสั่งการทำการประสานให้ช่วยเสนอข่าวให้ตรงกับตัวเลขที่ถูกต้อง สำหรับข้าราชการทำเกษตรทั้ง 91,000 ราย ทางคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ได้ตัดสินแล้วว่า ไม่สามารถรับเงินเยียวยาได้ และทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก็ยังไม่มีการจ่ายเงินออกไปให้กับข้าราชการกลุ่มดังกล่าว จึงทำให้ประเด็นนี้เป็นที่ยุติแล้ว

พร้อมกันนี้ นายเฉลิมชัย ยังได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการคู่ขนานของกระทรวงเกษตรฯ ในการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 ซึ่งมีการส่งเสริมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ปีก โดยมีการมอบสายพันธุ์ไก่ไข่ เป็ดไข่ ให้เกษตรกรไปเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือน รวมถึงเป็นการสร้างรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่ง ได้ทำรายงานแจ้งผลความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินการให้กระทรวงเกษตรฯ ได้รับทราบทุกระยะ พร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการได้ติดตามดูแลเกษตรกรให้ดีที่สุด

อย่างไรก็ตาม เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์และสถานะการอุทธรณ์ได้ที่ www.moac.go.th

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ