สอดรับเข้าสู่ยุคคนแก่เต็มเมือง

นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) เปิดเผยว่า รัฐบาลจำเป็นต้องทบทวนยุทธศาสตร์การลงทุน และยุทธศาสตร์ชาติใหม่ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 รวมถึงปี 2564 ที่ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ โดยมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจำนวนไม่น้อยกว่า 13 ล้านคน หรือ 20% ของประชากรทั้งหมด ซึ่งจะทำให้แรงงานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานลดต่ำลง

นายธนิต กล่าวว่า เราต้องยอมรับว่าจุดแข็งในการลงทุนของไทยที่เน้นจำนวนแรงงานทุกระดับเป็นหลัก ขณะนี้ได้ลดน้อยลงทุกๆปี รวมทั้งเมื่อเกิดวิกฤติโควิด-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ทำให้การลงทุนของภาคเอกชน ของทั่วโลกรวมถึงไทย ก็ต้องระวังตัวมากขึ้น เพราะกำลังซื้อของผู้บริโภค ยังคงหดตัวอย่างต่อเนื่องและยังไม่เห็นถึงสัญญาณว่ากำลังซื้อจะฟื้นตัวเมื่อใด ทำให้ภาคเอกชนในฐานะผู้ผลิตสินค้า ก็ต้องใช้กำลังการผลิตที่มีอยู่ให้คุ้มค่า คงไม่มีคนเสี่ยงเพิ่มกำลังการผลิตโดยไม่จำเป็นยกเว้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็น ที่ผู้บริโภคต้องกินต้องใช้

ขณะเดียวกัน แรงงานในปัจจุบันส่วนใหญ่จบระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็น 60% ที่สาขาไม่สอดรับกับความต้องการของตลาด และแรงงานที่มีอยู่ในระบบการจ้างงาน ส่วนใหญ่ก็กำลังก้าวสู่แรงงานสูงวัยมากขึ้น ดังนั้น การลงทุนนับจากนี้ไป อุตสาหกรรมที่เน้นใช้แรงงานจำนวนมาก หากจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยก็ย่อมเสียเปรียบเมื่อเทียบกับตลาดแรงงานของอินโดนีเซียและเวียดนาม ที่มีวัยทำงานจำนวนมาก การลงทุนในไทยจึงต้องมองการใช้ระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาทดแทนมากขึ้นในระยะต่อไปและควบคู่กับการต้องเพิ่มทักษะฝีมือแรงงานในการรองรับอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลจึงควรปรับยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องมองพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น และเน้นทำอย่างไรให้สังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบที่จะเกิดขึ้นเป็นคนสูงวัยที่มีรายได้สูง ไม่ใช่ยากจนเช่นขณะนี้ ซึ่งหากปล่อยไว้ก็จะลำบากและอนาคตสิ่งที่จะเป็นรากฐานสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ลงถึงเศรษฐกิจฐานรากที่แท้จริงคือภาคเกษตร ซึ่งรัฐบาลต้องมุ่งพัฒนาไปสูเกษตรแปรรูปที่มองทั้งอาหาร เศรษฐกิจชีวภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม ขณะเดียวกัน ในภาคการผลิตควรจะมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และกลไกอัตโนมัติ ที่เน้นคนไทยพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และสาธารณสุข เป็นต้น.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ