นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้จัดโครงการสินเชื่อ เพื่อรวบรวมผลไม้ปี 2563 เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน ในธุรกิจรับซื้อรวบรวมผลไม้ของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร วงเงิน 1,000 ล้านบาท เพื่อช่วยดูดซับปริมาณผลไม้ในฤดูกาลไม่ให้ราคาตกต่ำ ช่วยยกระดับมาตรฐานการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูกผลไม้กับกรมส่งเสริมการเกษตร รวม 7 ชนิด ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด มะม่วง ลำไย ลิ้นจี่ ลองกอง มีระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ก.ย.นี้

“ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีประสบการณ์การรวบรวมผลไม้ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี กลุ่มเกษตรกร สูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท สหกรณ์การเกษตร สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สูงสุดไม่เกิน 20 เท่าของเงินทุนตนเองและไม่เกิน 20 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4.875% ต่อปี โดยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จะชดเชยดอกเบี้ยให้ 3% ต่อปี ในช่วง 6 เดือนแรก กำหนดชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ทำสัญญาเงินกู้ สอบถามได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขา”.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ