ม.ธรรมศาสตร์ ออกประกาศทางการ อนุญาตนักศึกษาแต่งกายตามเพศวิถี เข้าสอบ-รับปริญญา มีผลตั้งแต่วันนี้ (8 มิ.ย.) 

เฟซบุ๊กเพจ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ภาพหนังสือ ประกาศของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องแนวทางปฏิบัติต่อนักศึกษา และการแต่งกายของนักศึกษา ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศ ไม่ตรงกับเพศกำเนิด โดยระบุว่า ธรรมศาสตร์ ประกาศอย่างเป็นทางการ “การส่งรูปและการแต่งกายของนักศึกษา มธ.ให้เป็นไปตามเพศวิถี” โดยสรุปใจความสำคัญดังนี้

1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป

2. ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พึงปฏิบัติต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมทางเพศ การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด ถือเป็นความผิดวินัย

3. นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีสิทธิแต่งกายและจัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาในงานทั่วไป เครื่องแบบนักศึกษาในงานพิธี หรือเครื่องแบบเฉพาะของคณะ เพื่อเข้าชั้นเรียน เข้าสอบวัดผล เข้าฝึกปฏิบัติงาน หรือติดต่อหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามเพศวิถีของตนได้ โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา

4. ผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด มีสิทธิแต่งกายและจัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามเพศวิถีของตนได้ โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อย และถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ

5. ห้ามมิให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน ออกประกาศ ระเบียบ หรือกำหนด แนวปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด

6. ให้รองอธิการบดี ที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา มีอำนาจออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2563 โดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ที่มาจาก เฟซบุ๊ก องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์