ม.บูรพา เตรียมเปิดเทอมวันที่ 4 ก.ค. 63 จัดสรรงบประมาณ 220 ล้าน พร้อมประกาศลดค่าเทอม ค่าหอพัก ช่วยนิสิตฝ่าโควิด-19

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 63 รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมีกำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 4 ก.ค.63 โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนทั้งการสอนปกติในที่ตั้ง และการสอนออนไลน์ ซึ่งคำนึงถึงลักษณะของรายวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต และมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการออกมาตรการที่ชัดเจนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค แต่หากสถานการณ์การแพร่ระบาดทวีความรุนแรงขึ้นอีกจนอาจเป็นอันตราย อธิการบดีอาจพิจารณาสั่งหยุดเรียนเป็นการชั่วคราวตามความเหมาะสม

ส่วนนิสิตต่างชาติที่ยังไม่ได้เดินทางเข้าในประเทศไทยนั้น ส่วนงานที่ดูแลนิสิตต่างชาติจะจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์หรือระบบอื่นที่เหมาะสม

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 220 ล้านบาท เพื่อให้การช่วยเหลือนิสิตในช่วงภาคเรียนที่ 1/2563 ดังนี้

1. ลดค่าเทอม 10% ให้แก่นิสิตทุกระดับปริญญา ทุกหลักสูตร ทุกรายการ

2. ลดค่าหอพักนิสิตภายในมหาวิทยาลัย 20%

3. มอบทุนส่งเสริมการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 10,000 ทุน

4. สำนักคอมพิวเตอร์พัฒนาระบบเพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน์โดยคำนึงถึงการได้รับประโยชน์สูงสุดของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต

5. ตั้งกองทุนอุบัติภัยสำหรับนิสิตช่วยเหลือกรณีโควิด-19

6. มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐานรองรับมาตรการความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด-19

7. บริการ Internet Package สำหรับนิสิตที่ขาดแคลน และมีความจำเป็นต้องเรียนในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ