น.ส.อุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา 24 หน่วยงาน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558” ใน 6 ประเด็น ได้แก่

1.การแต่งกาย

2.การจัดพื้นที่ที่เหมาะสม

3.การประกาศรับสมัครงานและการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน

4.การใช้ถ้อยคำภาษาและกิริยาท่าทางและเอกสารต่างๆ

5.การสรรหาคณะกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ

6.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน ภายหลังมีการประกาศเจตนารมณ์ สค.ได้ขยายผลขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวง

อธิบดี สค.กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีหน่วยงานภาครัฐอีก 14 แห่งที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ได้แก่ สำนักงานปลัด (สป.) กระทรวงมหาดไทย สป.กระทรวงแรงงาน สป.กระทรวงวัฒนธรรม สป.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สป.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง การเคหะแห่งชาติ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และพรรคประชาธิปัตย์

โดยมี 6 หน่วยงานที่ประกาศครบทั้ง 6 ข้อ ได้แก่ สป.กระทรวงมหาดไทย สป.กระทรวงแรงงาน สป.กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และพรรคประชาธิปัตย์ สำหรับเจตนารมณ์ที่หน่วยงานประกาศมากที่สุด คือ ข้อ 3.การประกาศรับสมัครงานและการกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงาน และล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ลงนามในประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ทั้งนี้ ขอเชิญชวนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างบรรทัดฐานปรับเจตคติของคนในสังคมไทยให้เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียม.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ