ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ได้ให้นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รวบรวมโครงการของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะเสนอขอใช้เงินงบประมาณจากงบฟื้นฟู 400,000 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก โดยกรมต่างๆในสังกัดได้นำเสนอโครงการเข้ามาแล้ว มีมูลค่ารวมเบื้องต้นกว่า 6,000 ล้านบาท สำหรับหน่วยงานที่ขอใช้งบฯมากที่สุด คือ กรมการค้าภายใน 5,000 ล้านบาท เพื่อใช้ช่วยเหลือสินค้าเกษตร เช่น ผลไม้ โดยช่วยกระจายผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด จากแหล่งผลิตสู่ปลายทาง การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ทั้งผ่านห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ตลาดกลาง ตลาดสด และผลักดันการส่งออก มีเป้าหมาย คือ ตลาดจีน และจะเน้นสร้างแบรนด์ประเทศไทย รวมทั้งช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน ผ่านโครงการธงฟ้า โดยมีจุดจำหน่ายสินค้าธงฟ้ามากขึ้น ทั้งร้านค้า รถเร่ เพื่อให้ผู้ผลิตขายสินค้าได้ และประชาชนซื้อสินค้าได้ในราคาถูก

ส่วนหน่วยงานที่มีโครงการขอใช้งบฯรองลงมา คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1,000 ล้านบาท เสนอโครงการพัฒนาร้านโชห่วยให้มีความเข้มแข็ง โดยปรับโฉมร้านค้าให้เป็นร้านโชห่วยที่ทันสมัยหรือสมาร์ทโชห่วย พัฒนาสินค้าโอทอป โดยช่วยพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการชุมชน ให้จำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ พัฒนาธุรกิจชุมชน และเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ