เปิดคุณสมบัติและเงื่อนไขรับเงินเยียวยา “ผู้มีบัตรสวัสดิการของรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” รับเงิน 1,000 บาท 3 เดือน รวม 3,000 บาท

ภายหลังมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ซึ่งหนึ่งในกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือก็คือ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 3.49 พันล้านบาท (3,492,666,000 บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับเงินเยียวยา 

– ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

– จ่ายเดือนละ 1,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงิน 3,000 บาท

เงื่อนไขการรับเงินเยียวยาของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อน หากได้รับสิทธิ์แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาผ่านเข้าทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนทันที.

ที่มาของข่าว
ขอขอบคุณ ไทยรัฐ