“น้ำ” ถือเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของโลก แต่ปัจจุบันยังมีคนขาดแคลนน้ำกว่า 1 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด และปัญหานี้กำลังทวีคูณขึ้น

ในอนาคตปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม อาจกลายเป็นวิกฤตของคนทั่วโลก จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีช่วยสร้างน้ำสะอาดที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพระบบการแยกเกลือออกจากน้ำ (desalination) คือวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้น้ำเค็มหรือน้ำทะเลดื่มได้ แต่ระบบนี้สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้ามาก การเดินระบบจึงไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน จึงเกิดไอเดียใหม่ๆ เป็นต้นแบบใหม่ของการกรองน้ำทะเล โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ด้วยแรงบันดาลใจจากพืชที่ขนส่งน้ำจากรากสู่ใบไม้ และแรงยกตัวของน้ำรวมถึงการคายน้ำมาสร้างแบบจำลองหลายระดับเป็นอุปกรณ์ลอยตัวที่จัดเก็บน้ำทะเล ใช้วัสดุมีรูต้นทุนต่ำทำให้ตัดปัญหาความยุ่งยากของที่ปั๊มน้ำ อุปกรณ์นี้จะถูกทำให้ร้อนขึ้นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะช่วยในการแยกเกลือออกจากน้ำทะเล และน้ำจืดที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์จะเพิ่มปริมาณขึ้นเท่าตัว