MIXED REALITY (MR)เทคโนโลยีเสมือนจริง สามารถแสดงผล 3 มิติได้ในพื้นที่จริง

ที่ปัจจุบันตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายในวงการต่างๆ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนงานอุตสาห-กรรมครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการซ่อมบำรุงอีกด้วย การใช้งาน MR ในฐานะของการ Monitoring การซ่อมบำรุง หรือการควบคุมผ่าน Interface สามารถทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความราบรื่นมากขึ้น ลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย โดยเทคโนโลยีนี้ถูกนำมาใช้แล้วในงาน AUTOMACH 2018 ที่ผ่านมาที่ประเทศไทยเรานี้เอง