1. ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่เสียหายไปโดยสาเหตุที่เกิดจากขยะ และปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากขยะจะได้หมดไป ขยะต่างๆจะถูกนำไปเผากำจัดแบบไร้มลพิษ และผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทนให้กับประเทศชาติ

2. นำเทคโนโลยีที่ดีและทันสมัยล่าสุดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาขยะ และสร้างพลังงานทดแทนโดยใช้เทคโนโลยีระบบแก๊สซิฟิเคชั่น (Gasification System)

3. สร้างพลังงานไฟฟ้าสะอาดทดแทนให้กับประเทศโดยการใช้วัตถุที่เหลือใช้ เช่น ขยะมูลฝอย เศษซากพืชไร่ หรือสิ่งปฎิกูลเป็นเชื้อเพลิงทดแทน การใช้เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ เช่น ก๊าซ แก๊ส น้ำมัน

4. เป็นแหล่งสร้างพลังงานไฟฟ้าทดแทน และไฟฟ้าสำรองสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับประเทศชาติ

5. แก้ไขปัญหามลภาวะมลพิษที่เกิดจากขยะต่างๆ เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและชุมชน คืนระบบนิเวศวิทยาที่เสียไปกลับคืนมาให้กับ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป

6. สร้างอาชีพใหม่และอาชีพเสริมให้กับประชาชนโดยรอบโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชุมชนแม่กุให้มีรายได้พอเพียงต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ด้วยการเป็นลูกจ้างในโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขยะชุมชน และมีรายได้เสริมจากการขายเศษซากพืชไร่ที่ไม่ต้องการให้กับโครงการ เพื่อนำไปเผากำจัดร่วมกับขยะป้องกับ การนำไปเผาทิ้งแบบผิดวิธีทำให้เกิดปัญหามลพิษ

7. เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานในการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าสะอาดทดแทนในทุกจังหวัด และเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงพลังงานไฟฟ้าที่กำลังจะหมดไปและมีราคาแพงขึ้นทุกวัน

8. เป็นศูนย์กลางการกำจัดขยะต่างๆ แบบไร้มลพิษและการเปลี่ยนขยะมูลฝอยให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าสะอาดทดแทนที่ทันสมัย

9. ส่งเสริมให้ประชาชน องค์กรปกครองท้องถิ่น และภาครัฐ และภาคเอกชน หันมาสนใจใส่ใจต่อปัญหาขยะต่างๆที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาและสร้างปัญหาด้านมลพิษ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและประชาชน อย่างจริงจัง