Smart Contract และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมไทย

เทคโนโลยี 5G จะไม่เข้ามาแทนที่ 3G และ 4G ทั้งหมด แต่ด้วยประสิทธิภาพที่สูงกว่า ทั้งด้านของความสามารถในการรองรับข้อมูล และความรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ทำให้ 5G จะเข้ามาเป็นฐานราก (Platform) สำหรับองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ Enhanced Mobile Broadband (eMBB), Ultra-Reliable and Low Latency Communications (uRLLC) และ Massive Machine Type Communications (mMTC)1 รายละเอียดดังปรากฏในส่วนที่ 1 ของบทความเนื่องจาก 5G สนับสนุนการรองรับงานที่หลากหลาย และการเชื่อมต่ออุปกรณ์จำนวนมหาศาล อาทิ IoT จึงเชื่อว่า 5G จะก่อให้เกิดผลกระทบเชิงคุณภาพ โดยเปลี่ยนแปลงระบบ Ecosystem ผ่านการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาต่างๆ ที่ใช้เป็นกรอบการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามทฤษฎี New Institutional Economics และหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือ สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) รายละเอียดดังที่แสดงไว้ในส่วนที่ 2.

การพัฒนาเข้าสู่ยุค 5G ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ในทุกที่ในโลก และจะสร้างประโยชน์อย่างมากต่อเศรษฐกิจไทย เนื่องจากคุณสมบัติหลัก 3 ประการของเทคโนโลยี 5G คือ eMBBmMTC และ uRLLC เพื่อตอบสนองความต้องการของการสื่อสารในโลกอนาคตที่เน้นการรับ-ส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วสูง ความผิดพลาดต่ำได้อย่างทันที และระหว่างอุปกรณ์เซนเซอร์ ซึ่งสามารถประมวลผลแบบอัตโนมัติโดยไม่จำเป็นต้องใช้คนในการควบคุม เพราะฉะนั้น หากประเทศไทยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ได้ ก็จะสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างมาก