ความสามารถของเทคโนโลยี 5G มีการคาดการณ์ว่าจะพลิกโฉมโลกใบนี้อีกครั้ง ไมใช่เป็นผลจากอัตราความเร็วในการส่งข้อมูลที่สูงขึ้นถึง 10 กิกะบิต/วินาที (จากปัจจุบัน 4G มีอัตราความเร็วในการส่งข้อมูล 100 เมกะบิต/วินาที) แต่รวมทั้งระยะเวลาการตอบสนอง (Latency) ในการรับส่งข้อมูลที่เร็วยิ่งขึ้น เปิดทางให้เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์ไร้คนขับวงการแพทย์การผ่าตัดทางไกลที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง ฯลฯ

สถิติดังกล่าว ตอกย้ำถึงการเข้ามามีบทบาทสำคัญของอินเตอร์เน็ต ในชีวิตประจำวันของคนไทยอย่างไร้ข้อกังขา ซึ่งเมื่อผนวกกับการปรากฏตัวของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกอย่าง 5G จะนำมาซึ่งจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ-การเมืองอย่างมีนัย

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจาก 5 จี ใน 4 ด้านดังต่อไปนี้

1.ภาคการผลิตมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI), หุ่นยนต์ ตลอดจนอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ จากการประเมิน
ขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (โออีซีดี) ประเมินไว้ว่า 14% ของแรงงานมีความเสี่ยงที่จะตกงาน ขณะที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดคาดการณ์ว่า 47% ของแรงงงานมีความเสี่ยงที่จะถูกทดแทนด้วย AI

2.ห่วงโซ่อุปทานจะเปลี่ยนแปลงไป นอกจากผู้ผลิตจะขายสินค้าตรงให้กับลูกค้า โดยผ่านแพลตฟอร์มที่คิดค้นขึ้นจากเดิมที่เน้นการผลิตจำนวนมาก ส่งผ่านตัวแทน จะกลายเป็นการผลิตแนวใหม่ที่เน้นการผลิตตามความต้องการของลูกค้าแล้วขายผ่านแพลตฟอร์มเพื่อกระจายสินค้าตรงไปยังลูกค้า

3.ภาคธุรกิจที่เป็นตัวกลางในการประกอบธุรกิจ ถูกลดบทบาทและหายไปในที่สุด เช่น ธนาคาร เอเจนท์ทัวร์ ตลอดจนร้านค้า

4.จะเกิดธุรกิจใหม่ๆ ตามเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น เช่น การแพทย์ระยะไกล (Telemedicine) หรืออาจมีการใช้เทคโนโลยี AI และ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality หรือ VR) มาพัฒนาจนเกิดเป็นรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งจะมาตอบโจทย์แรงงานมนุษย์ที่ถูกแทนที่ด้วยหุ่นยนต์