“โครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนไทยใส่ใจทางเลือกใหม่พลังงานไฟฟ้า ได้ดำเนินงานมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา โดยได้มีการจัดกิจกรรมอย่างเข้มข้น ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องพลังงานทางเลือกแก่สื่อมวลชนใน 6 ภูมิภาค พร้อมนำสื่อมวลชนไปศึกษาการทำงานของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ ทำให้สื่อมวลชนมีความเข้าใจ และรับรู้ถึงประโยชน์ของพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะมากขึ้นแม้โครงการฯ จะหยุดกิจกรรมไปตั้งแต่เดือนเมษายน2563 จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 แต่ปัจจุบันก็ได้เร่งเดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องพลังงานทางเลือก โดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ และขยะ ผ่านการผลิตสื่อในช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน”

คนไทยแต่ละคนก่อให้เกิดขยะวันละประมาณ 1.2 กิโลกรัม ซึ่งถือเป็นปริมาณที่มากขยะส่วนใหญ่จึงต้องมีการกำจัดอย่างถูกต้อง หรือถูกนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ แต่ยังเหลืออีกประมาณหนึ่ง ในสี่อที่ยังไม่มีการกำจัดอย่างถูกต้องปล่อยให้ตกค้างสะสม ส่งกลิ่นเน่าเหม็นอยู่ในกองขยะกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานได้ด้วยการนำขยะส่วนเกินไปเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า นอกจากจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตพลังงานเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลอีกด้วย พลังงานจากขยะยังถือเป็นพลังงานสะอาดชนิดหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ด้วย