จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริการและการท่องเที่ยวเสียหายจากสถานการณ์นี้ค่อนข้างรุนแรง ธุรกิจท่องเที่ยวอย่างปางช้างต่างๆ ซึ่งต้องพึ่งพิงนักท่องเที่ยวเป็นหลักได้รับผลกระทบหนักมากจนปางช้างหลายแห่งต้องปิดกิจการ

เมื่อไม่มีนักท่องเที่ยว ปางช้างก็ต้องปิดตัวลง ผู้ดูแลช้าง ควาญช้าง เกษตรกรผู้ปลูกและส่งอาหารให้ปางช้าง ผู้ทำอาชีพลากไม้ และงานประเพณี ผู้ประกอบการโรงแรม กลุ่มมัคคุเทศก์ คนขับรถรับส่งนักท่องเที่ยว ฯลฯ เรียกได้ว่าพังกันหมด

กลุ่มบริษัทกัลฟ์จึงได้จัดทำโครงการ ‘ช่วยช้างไทยสู้ภัยโควิด-19’ เพื่อบริจาคงบประมาณจัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ให้แก่โรงพยาบาลช้าง จังหวัดกระบี่ และโรงพยาบาลช้าง จังหวัดลำปาง ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลช้าง ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้บริจาคงบประมาณให้แก่สมาคมสมาพันธ์ช้างไทย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสมาคมที่เกิดจากการรวมกลุ่ม ของผู้ประกอบการปางช้างในเขตภาคเหนือ จำนวน 15 ปางช้าง เพื่อช่วยเหลือในการดูแลอาหารและสุขภาพช้างไปควบคู่กันรวมเป็นจำนวนเงิน 225,000 บาท

นับตั้งแต่เกิดวิกฤติจนถึงบันนี้ที่สถานการณ์ทุเลาลง พลังแห่งการช่วยเหลือที่ส่งต่อไปยังทุกภาคส่วน ตั้งแต่รากหญ้า บุคลากรทางการแพทย์ คนต้องการความช่วยเหลือในต่างแดนมาจนถึงผู้ประกอบการและสัตว์ประจำชาติ คือการต่อชีวิตและเยียวยาหัวใจให้ทุกคนฝ่าฟันปัญหานี้ไปด้วยกัน