Telehealth เข้าถึงการรักษาพยาบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจาก กสทช. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรักษา ให้กับประชาชนในพื้นที่ชนบท และลดเวลา ลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้พลังงาน ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์

ภายใต้โครงการ ประยุกต์ใช้บริการทางการแพทย์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชนบท (Telehealth) โดยความร่วมมือของ สำนักงานกสทช. กับกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเทคโนโลยีโทรคมนาคม เข้ามาช่วยในการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ด้วยการนำอุปกรณ์ตรวจวัด มาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ณ จุดให้บริการ เช่น เครื่องวัดความดันตา เครื่องตรวจต้อ ข้อมูลจะถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตเข้าระบบ Cloud และส่งไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญปลายทางแพทย์ จะทำการวิเคราะห์อาการ และให้คำปรึกษาผ่านระบบ Teleconference หากพบว่ามีความผิดปกติร้ายแรง แพทย์ก็จะสามารถนำผู้ป่วยเข้าระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงที

โดยมีจังหวัดนำร่องบริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ สุรินทร์ สุราษฎร์ธานี และสงขลา