โครงการ “กัลฟ์ส่งพลังสู่ชุมชน มอบข้าวกล่องสู้ภัยโควิด-19” โครงการช่วยเหลือแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ตลอดจนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย

กลุ่มนี้ทั้งหมดถือเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่ซ่อนตัวเองอยู่ในชุมชนแออัด หรือชุมชนบุกรุก สถานการณ์โควิด-19 ประชาชนกลุ่มนี้จึงถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้การดำรงชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบากยิ่งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้ให้มีพลังกาย และพลังใจในการต่อสู้กับสถานการณ์ดังกล่าว

โครงการ “กัลฟ์ส่งพลังสู่ชุมชน มอบข้าวกล่องสู้ภัยโควิด-19” ได้จัดส่งอาหารกล่องคุณภาพดีสู่ชุมชนแออัดที่กระจายอยู่ทั่ว 50 เขตในกรุงเทพมหานคร รวมจำนวนข้าวกล่อง 200,000 กล่อง โดยมีกระบวนการคัดเลือกชุมชนและกลุ่มเป้าหมายร่วมกับผู้นำชุมชนเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้าวกล่องจะถูกส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด
คิดเป็นงบประมาณสำหรับการดำเนินโครงการนี้ เป็นจำนวนเงิน 8,600,000 บาท