เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เชื่อมสถานพยาบาลแล้วกว่า 289 แห่ง

จากปัญหาการขาด แคลนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ชนบทพื้นที่ห่างไกล กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. จึงได้มีการมอบทุนสนับสนุนด้าน Tele Health แบบครบวงจรให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
ประกอบด้วย 4 แอพหลักคือ
1.หมอครอบครัว (PCC Team) สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และทีมแพทย์หมอครอบครัว เพื่อการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค รวมถึงใช้ในการติดต่อผู้ป่วย บันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในระบบเพื่อลดความซํ้าซ้อนในการบันทึกประวัติ โดยบุคลากรทางการแพทย์สามารถค้นหาผู้ป่วยด้วย Face ID หรือรหัสบัตรประชาชนที่เคยได้รับการรักษา และมีประวัติอยู่ในระบบสามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านช่องทางการแชตได้

2.แอพ อสม. สำหรับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่ใช้สำหรับเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ติดตามการคุ้มครองและฟื้นฟูสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้แอพ อสม. จะใช้บันทึกข้อมูลกการทำงานของเจ้าหน้าที่ อสม. เพื่อส่งเป็นรายงานให้กับหัวหน้า อสม.

3. NUMED แอพให้คำปรึกษาทางการแพทย์ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างแพทย์และผู้ป่วย โดยที่ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ของตนเอง ไม่ว่าจะมีประวัติการรักษาจากที่ใดก็ตามมีการพัฒนาฟังก์ชันการเชื่อมต่อบริการ ในการจัดตารางเวรเพื่อให้คำปรึกษา ฟังก์ชันการสนทนา (Chat) ที่สามารถส่งข้อมูลภาพ และวิดีโอแบบกลุ่มได้

4.HEALTH ประชาชน แอพพลิเคชัน ให้บริการประชาชนสามารถติดตามดูแลสุขภาพของตนเองผ่านสมาร์ทโฟน รายงานประวัติทางการแพทย์ ประวัติการจ่ายยาที่ผ่านมา สามารถใช้ในการพูดคุย หรือปรึกษาเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการแพทย์ โดยตรงจากโรงพยาบาลที่ได้รับการรักษา รวมถึง จองคิวกับสถานพยาบาลเพื่อความสะดวกในการเข้ารับการรักษา