ส่งมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้แก่ชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา สงขลา และยะลา รวมจำนวน 13,000 ชิ้น เป็นจำนวนเงิน 550,000 บาท

ชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดถือเป็น “นักรบด่านหน้า” ที่มีภารกิจสำคัญในการตรวจคัดกรองบุคคล ที่เข้ามาภายในชุมชนของตนเอง จึงมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 เป็นอย่างมาก เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ และยังช่วยช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย