เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถตรวจวินิจฉัยอาการของโรคได้อย่างแม่นยำ นำไปสู่การกำหนดแนวทางรักษาได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

สนับสนุนงบประมาณรวมจำนวน 34,120,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ดังนี้

-โรงพยาบาลรามาธิบดี: สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ (Extracorporeal Membrane Oxygenation: ECMO) จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 5 เครื่อง

-โรงพยาบาลราชวิถี: สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 18 เครื่อง

-สถาบันบำราศนราดูร: สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง ชุดแปลงสัญญาณภาพ X-Ray ใช้งานร่วมกับ เครื่อง X-Rayแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง

-สถาบันโรคทรวงอก: สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดศูนย์กลางพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพชนิดจอสัมผัส จำนวน 1 เครื่อง

-โรงพยาบาลตำรวจ: สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพ (Central Monitor) 1 เครื่อง และเครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียง (Bedside Monitor) 10 เครื่อง

กัลฟ์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนโครงการด้านสุขภาพและสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์กับสังคมโดยรวม