Wi-Fi 6 หรือที่รู้จักกันในชื่อ 802.11ax ให้ความเร็วที่มากกว่า , latencyที่ต่ำกว่า และความหนาแน่นของอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น

Wireless รุ่นที่ห้าหรือ 5G เป็นเทคโนโลยีเซลลูล่าร์ล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเร็ว และความจุของเครือข่ายไร้สาย ต่อไปนี้เป็นห้าสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ Wi-Fi 6 และ 5G

ทั้ง 5G และ Wi-Fi 6 สร้างขึ้นจากรากฐานเดียวกัน และจะอยู่ร่วมกันเพื่อรองรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน ทั้ง 5G และ Wi-Fi 6 นำมาซึ่งประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอย่างมากกับหน่วยงานและองค์กร เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีเสริมที่ให้อัตราการส่งข้อมูลที่สูงขึ้น เพื่อรองรับแอปพลิเคชันใหม่และเพิ่มความจุเครือข่าย ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติม