Millimeter wave
ในอีกชื่อคือ high-band หรือ mmWave
Millimeter wave หรือชื่อทางเทคนิคที่ FCC
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อสัญญาณบนคลื่นความถี่ที่สูงกว่า 24 GHz ขึ้นไป

Sub-6
sub-6 ก็คือเทคโนโลยีที่สอง
ที่จะถูกใส่ไว้ในอุปกรณ์ 5G
มันมีเพื่อจะรองรับคลื่นความถี่ที่ต่ำกว่า 6GHz
ที่จะใช้ในการรับสัญญาณที่มีความสเถียร
และครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างกว่านั้นเอง
.
5G NR หรือ 5G New Radio
มันคือเทคโนโลยีที่เราใช้ในช่วงเปลี่ยนถ่ายสัญญาณ 4G ไปสู่ 5G
ในช่วงนี้แหละ โดย 5G NSA ก็คือเทคโนโลยีที่นำสัญญาณของ 4G
มาสนับสนุนการทำงานของคลื่น 5G
เพื่อเพิ่มความเสถียรของการให้บริกา
รและการรับส่งข้อมูลของตัวอุปกรณ์
.
5G SA หรือ 5G Standalone
5G Standalone หรือตัวย่อ 5G SA มันคืออนาคตที่มาแน่ๆ
เนื่องจากมันเป็นระบบที่สามารถทำงานบน 5G ได้ทั้งหมดด้วยตัวเอง
ไม่ต้องกลับไปพึ่งพาระบบเก่าอย่าง 4G อีกต่อไป
สิ่งนี้จะทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการ
โครงสร้างเครือข่ายก็จะแข็งแกร่งลงตัว
และน่าจะส่งผลให้ราคาค่าบริการถูกลงกว่าเดิมได้