“พลังงานทดแทน” นโยบายสะท้อนวิชันความเป็นชาติก้าวหน้าด้านพลังงาน
ตอกย้ำวิสัยทัศน์ทิศทางการพัฒนาประเทศที่มั่งคั่ง ยั่งยืนในอนาคต

ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาเรื่องของ “พลังงาน”
ที่เน้นไปที่ พลังงาน “ฟอสซิล” เป็นหลัก
ทั้งเรื่องของการคมนาคมขนส่ง เรื่องของพลังงานในครัวเรือน

“พลังงานทางเลือก” เหมาะสมกับประเทศไทย
เพราะพลังงานทดแทนที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกนั้น
เป็นพลังงานที่อยู่รอบๆตัว ที่ได้มาแบบฟรีๆ
โดยไม่ต้องซื้อต้องหา แถมยังขายได้อีกด้วย
ทั้งไฟฟ้า แสงแดด แต่จะมีพลังงานทางเลือกอย่างอื่น
ที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกหรือไม่
ยังคงต้องพัฒนากันต่อไป

โครงการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
พลังงานสะอาด (พลังงานแสงอาทิตย์)
และพลังงานสำรอง (ระบบกักเก็บพลังงาน)
เป็นโครงการที่จะเริ่มตั้งแต่ ปี 2564
และนำร่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ในช่วงเฟสแรก ที่ 500 เมกะวัตต์ก่อน
โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
เป็นหน่วยงาน หลักในการรับซื้อและจำหน่าย
.
แม้เป้าหมายสำคัญคือการจัดหาพลังงานไฟฟ้า
ให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการใช้ในพื้นที่
แต่สิ่งแวดล้อมที่ดีจะต้องกลับคืนมาด้วย
เพราะในวันนี้ประชาชนในพื้นที่ต่างทราบกันดีว่า
ได้รับผลกระทบจาก กระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบดั้งเดิมอย่างไร
โดยเฉพาะการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
อันนำมาซึ่งปัญหามลภาวะและมลพิษ รวมถึงการเกิดภาวะโลกร้อน