เชื้อเพลิงแสงอาทิตย์
นับเป็นเชื้อเพลิงเคมีสังเคราะห์อย่างหนึ่ง
ที่ให้พลังงานทั้งทางทางตรงและทางอ้อม
ไม่ว่าจะให้พลังงานในสภาพของแสงหรือความร้อน
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ที่ได้จากการเชื่อมระหว่างไฮโดรเจนและน้ำนั้น
ทำให้สารประกอบแยกตัวได้อย่างอิสระ
และสามารถเชื่อมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
หรือคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO)
เพื่อผลิตเชื้อเพลิงทดแทน
ในรูปแบบสังเคราะห์เหลวหรือน้ำมันเชื้อเพลิงได้นั้นเอง

แสงอาทิตย์ถือเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานธรรมชาติ
ที่สามารถแปลงให้เป็นพลังงานเคมีได้
โดยกระบวนการลดอนุภาคโปรตอนไปเป็นก๊าซไฮโดรเจน
หรือจากกระบวนการลดก๊าซคาร์บอนไดอกไซด์
สู่สารประกอบอินทรีย์

นอกจากนี้ ข้อดีของเชื้อเพลิงแสงอาทิตย์
คือ สามารถผลิตและเก็บไว้ใช้ได้
และเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ก็ยังสามารถ
ใช้พลังงานทางเลือกในรูปแบบของก๊าซธรรมชาติได้อีกด้วย
ทำให้ปฏิกิริยาสังเคราะห์แสง
ที่มีความหลากหลายดังกล่าว
สามารถพัฒนาขึ้นเพื่อนำไปใช้งานได้จริง
อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด
.
หน่วยงาน Free Solar Energy Training
ได้นำเสนอหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาทางวิทยาศาสตร์
ของการผลิตเชื้อเพลิงแสงอาทิตย์ไว้อย่างน่าสนใจ
และแน่นอนที่เชื้อเพลิงทดแทนสังเคราะห์เหลว
หรือน้ำมันเชื้อเพลิงแสงอาทิตย์นั้น
มีข้อดีและยังประโยชน์มากมาย
น้ำมันเชื้อเพลิงแสงอาทิตย์ดังกล่าว
ยังสามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์เผาไหม้รุ่นใหม่
ได้ทุกประเภทโดยไม่จำเป็นต้องมีการปรับแต่งเครื่องยนต์แต่อย่างใด
.
เนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงแสงอาทิตย์นั้น
มีสภาพเป็นกลางทางคาร์บอน
และทำปฏิกริยาเช่นเดียวกันกับน้ำมันเชื้อเพลิงปกติ
และที่มหัศจรรย์ไปกว่านั้น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ที่เกิดจากการเผาไหม้ยังสามารถ
ถูกดึงกลับไปใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงแสงอาทิตย์ใหม่ต่อไปได้อีกด้วย