“ชาวไวกิ้ง” วันนี้พวกเขาได้สร้างประวัติศาสตร์ขึ้นอีกครั้ง
เมื่อเมืองโกเธนเบิร์กได้เริ่ม
ใช้งานระบบขนส่งมวลชนแห่งอนาคต

เป็นเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง
ด้วยรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
วิ่งได้เงียบกริบ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้
ยังผลิตมาจากพลังงานลมและพลังงานน้ำจากเขื่อน
เป็นพลังงานสะอาดที่ไม่มีการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

รถโดยสารได้สนองตอบความทันสมัยของโลกในปัจจุบัน
ระหว่างการเดินทางผู้โดยสาร
สามารถชาร์ทแบตเตอร์รี่โทรศัพท์มือถือได้จากภายในรถอีกด้วย

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถโดยสารนี้
ได้มาจากพลังงานหมุนเวียน
ซึ่งปัจจุบันได้เป็นส่วนหนึ่งของ
Gothenburg’s public transport system แล้ว
เส้นทางเดินรถประจำทางสาย 55
มีรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าอย่างเดียว 3 คัน
และเป็นแบบ electric hybrid bus อีกจำนวน 7 คัน

รถโดยสารขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า
จากแบตเตอร์รีที่สามารถชาร์ตไว้รวดเร็วมาก
จากแหล่งพลังงานไฟฟ้าสะอาดที่สถานีจอดรถ
ซึ่งสถานีจอดรถ Chalmers Lindholmen
เป็นสถานีจอดรถแบบ indoor terminal
ซึ่งสร้างขึ้นด้วยข้อเท็จจริงที่ว่ารถโดยสารนั้น
มีความเงียบและขับเคลื่อนด้วยพลังงานสะอาด
สิ่งนี้ยังเป็นสิ่งที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง
กับเมืองทางตอนเหนือของสวีเดน
ที่มีฤดูหนาวที่ยาวนาน และมีฤดูร้อนที่สั้นมาก