การผลิต RDF เป็นแนวทางที่ประเทศพัฒนาแล้วใช้อยู่
ทั้งขยะใหม่และขยะเก่าที่ตกค้างในบ่อฝังกลบ สามารถนำมาผลิต RDF ได้ดี
การผลิต RDF สามารถทำได้โดยเทคโนโลยีคนไทย
เครื่องจักรผลิตในไทย ไปจนถึงการนำเข้าเครื่องจักรคุณภาพสูง
จากต่างประเทศในกรณีที่ต้องการผลิตจำนวนมากๆ
ตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป

เมื่อปี พ.ศ. 2557 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ได้ศึกษาพื้นที่ศักยภาพเบื้องต้น
ว่า มีการผลิต RDF ไม่น้อยกว่า 90 แห่งทั่วประเทศ
.
ราคาขายของ RDF เริ่มต้นตันละ 500-1,200 บาท
ขึ้นอยู่กับคุณภาพและค่าความร้อน
ของ RDF (ปกติอยู่ระหว่าง 3,000-5,000 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม)
ปัญหาของการผลิต RDF ก็คือ ตลาด ซึ่งมีผู้ซื้อน้อยราย
ความต้องการใช้ RDF น้อยกว่าปริมาณที่มีการผลิต
อีกทั้งจุดรับซื้อมีเพียงไม่กี่จุดทั่วประเทศ
เท่าที่มีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์