‘กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF)’

ปัจจุบันกองทุน JASIF มีทุนจดทะเบียน 54,183.8 ล้านบาท
ถือครองกรรมสิทธิ์เส้นใยแก้วนำแสง
รวมจำนวน 980,500 คอร์กิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่ 893 อำเภอ ใน 77 จังหวัด
โดยนับจากจัดตั้งกองทุนฯ เมื่อปี 2558
กองทุน JASIF จ่ายเงินปันผลแล้ว 18 ครั้ง
รวม 3.92 บาทต่อหน่วย
ถือเป็นหนึ่งในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีอัตราผลตอบแทนโดดเด่นแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ในปีนี้ กองทุน JASIF เตรียมลงทุน
ในทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 จาก TTTBB
มูลค่ารวมไม่เกิน 38,000 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โดยจะเข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์เส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติม
จำนวนไม่เกิน 700,000 คอร์กิโลเมตร
เพื่อรับโอกาสเติบโตไปพร้อมกับ ‘เมกะเทรนด์’ ด้านเทคโนโลยี
โดยเฉพาะการเตรียมตัวเข้าสู่เทคโนโลยี 5G
และเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT)
การเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตเข้ากับทุกสรรพสิ่ง
ซึ่งใช้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต
และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ