Non-Stick เป็นพลาสติกพิเศษประเภทหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ PTFE

ซึ่งเป็นสสารที่ช่วยในเรื่องของความลื่น
ส่วนใหญ่นิยมใช้และเป็นที่รู้จัก
ในการนำสาร Non-Stick มาเคลือบผิวภาชนะ
เช่น กระทะเพื่อไม่ให้อาหารติดภาชนะ
เสื้อกันฝนก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน

University of Nebraska-Lincoln
ประเทศสหรัฐอมริกา ได้ทำการวิจัย
และพบว่าสารเคลือบผิว Non-Stick
ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ของเซลล์แสงอาทิตย์ โดยนักวิจัย
ได้พัฒนาจากเซลล์แสงอาทิตย์
ที่มีสารอินทรีย์เป็นส่วนประกอบหลัก (Organic solar cell)
พื้นผิวพลาสติกแบบ “non-wetting”
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแปลงแสงอาทิตย์
ให้เป็นกระแสไฟฟ้าถึง 1.5 เท่า
โดยนักวิจัยได้ใช้เทคนิคที่พัฒนามาจากเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดผลึกโพลีซิลิกอนหรือ ผลึกผสม
ราคาไม่แพง ผลิตได้เร็วขึ้น
และง่ายกว่าการผลิตที่ทำจากแผงชนิดผลึกเดี่ยว
เซลล์แบบคริสตัลมีการใช้แบบแพร่หลายบางส่วน
เป็นเพราะมีลักษณะที่ไม่ต่างกันมาก
โดยยังคงคุณสมบัติและประสิทธิภาพ
การใช้งานใกล้เคียงกับแบบผลึกเดี่ยว
.
อุปสรรคระหว่างประสิทธิภาพของเกรน (grain)
คืออาณาเขตของผลึกแต่ละระนาบ
และการรวมตัวกันของแสงอาทิตย์
ที่ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์
จะเกิดการสร้างพาหะนำไฟฟ้าประจุลบและบวกขึ้น
ได้แก่ อิเล็กตรอน (Electrons) และ โฮล (holes)
โครงสร้างรอยต่อพี-เอ็น (p-n) จะทำหน้าที่
สร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์
เพื่อแยกพาหะนำไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปที่ขั้วลบ
และพาหะนำไฟฟ้าชนิดโฮลไปที่ขั้วบวก
ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรง
ที่ขั้วไฟฟ้าทั้งสอง เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้า
จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลขึ้น