Internet of Things (IoT)
คือ การที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
สามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้
ด้วยอินเทอร์เน็ต โดยไม่ต้องป้อนข้อมูล
การเชื่อมโยงนี้ง่ายจนทำให้เรา
สามารถสั่งการควบคุมการใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
ไปจนถึงการเชื่อมโยงการใช้งาน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเข้ากับการใช้งานอื่นๆ
จนเกิดเป็นบรรดา Smart ต่างๆ
ได้แก่ Smart Device, Smart Grid,
Smart Home, Smart Network,
Smart Intelligent Transportation ทั้งหลาย
ที่เราเคยได้ยินนั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากในอดีต
ที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเพียงสื่อกลาง
ในการส่งและแสดงข้อมูลเท่านั้น