เนื่องจาก 5G สามารถรองรับ
สำหรับเทคโนโลยีทุกสิ่ง
ที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้
ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทำงานต่าง ๆ สำหรับด้านการเกษตร

ตัวอย่างเช่น การใช้ 5G
ในการควบคุมเครื่องจักรกลด้วย Sensor
โดยคาดว่าระบบ 5G จะสามารถเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น
อันเนื่องมาจากความแม่นยำในการทำงาน
เมื่อ IoT เข้ามาช่วยในการจัดการสภาพแวดล้อม
วิเคราะห์ดิน น้ำ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
รวมถึง 5G จะช่วยในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่
บน Cloud Computing ได้อย่างเสถียรและรวดเร็วมากขึ้น
.
มิตรชาวไร่ของเราก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับระบบ 5G
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
พัฒนาการเกษตรเข้าสู่ Smart Farming
เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง