“เกาหลีใต้” เป็นแชมป์ประเทศ
ที่มีการใช้แรงงานหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมสูงที่สุดในโลก

.
ในปี 2018 มีแรงงานหุ่นยนต์
อยู่ในภาคอุตสาหกรรมประมาณ 710 ยูนิต
ต่อแรงงานคน 10,000 อัตรา
เทียบกับปี 2017 ที่มีแรงงานหุ่นยนต์ประมาณ 631 ยูนิต
สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกถึง 8 เท่า
.
ส่วนใหญ่แรงงานหุ่นยนต์จะใช้มากที่สุด
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และอุตสาหกรรมยานยนต์
ซึ่งเป็นภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญมากที่สุดของเกาหลีใต้
ขณะที่ยังต้องใช้จำนวนแรงงานคนค่อนข้างสูง
เนื่องจากเกาหลีใต้ กำลังเผชิญปัญหา
การเข้าสู่สังคมสูงอายุรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก