เยอรมนีต้องใช้เวลาอีกสองทศวรรษ
ในการเข้าถึงพลังงานทดแทน 100 เปอร์เซ็นต์

.
เมื่อปีที่แล้วเยอรมนีผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียนถึง32ล้าน MWh
(ซึ่งนับเป็นปริมาณที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์
ในทางตรงกันข้ามเยอรมนีใช้เวลาประมาณปีค. ศ. 1991 ถึง2004
ในการเพิ่มจำนวนพลังงานไฟฟ้าดังกล่าว
โดยก่อนหน้านี้มีกำลังการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน20ล้าน MWh ในปี 2012)
.
ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าโดยรวมของเยอรมัน
มีจำนวนถึง 647 ล้าน MWh
โดยเป็นการส่งออกประมาณ50ล้าน MWh
ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์
จากสถิติก่อนหน้านี้ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 8เปอร์เซ็นต์
สำหรับการส่งออกในระดับหนึ่ง
.
การเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียน
คือการใช้พลังงานลมซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 29ล้าน MWh
การผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมบนบก(Onshore wind farm)
กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว
.
การผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบดังเดิม
ยังคงเหลืออีกกว่า 66 เปอร์เซ็นต์
ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วไปประเทศ
ซึ่งถ้าว่ากันตามทฤษฎีแล้วประเทศเยอรมันนี
จะต้องใช้เวลาอีกถึงสองทศวรรษ
ในการเข้าถึงพลังงานทดแทน 100 เปอร์เซ็นต์