ระบบการผลิตเชื้อเพลิง
โดยใช้แสงอาทิตย์ หรือ Artificial Leaf นี้
มีส่วนประกอบหลัก ๆ 3 ส่วน
ได้แก่ Photoanode, Photocathode
และ membrane โดย Photoanode
จะเป็นส่วนที่ใช้แสงจากดวงอาทิตย์
มาทำให้โมเลกุลน้ำแตกตัวเป็น
ประจุบวก (Photon) และประจุลบ (Electron)
จากนั้นประจุดังกล่าวจะถูกรวมตัวกัน
เป็นก๊าซไฮโดรเจน บริเวณ Photocathode


แต่ส่วนที่สำคัญของระบบนี้คือ
plastic membrane (เยื่อหุ้มบางจากพลาสติก)
ซึ่ง plastic membrane
มีหน้าที่แยกก๊าซออกซิเจน
และก๊าซไฮโดรเจนออกจากกัน
หากก๊าซดังกล่าวรวมตัวกัน
จะทำให้เกิดการระเบิดขึ้น
ในขณะที่ยอมให้ประจุไฟฟ้าผ่านเยื่อบางนี้ไป
.
เมื่อได้ก๊าซไฮโดรเจนมา
ก็จะเก็บก๊าซดังกล่าวไว้ภายใต้การควบคุมความดัน
และถูกส่งไปทางท่อเพื่อใช้งานต่อไป

จากการทดลองผลิตเชื้อเพลิงจาก Artificial Leaf
พบว่าในพื้นที่ของ Artificial Leaf
ขนาด 1 ตารางเซนติเมตร
สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ 10 %
ไปเป็นเชื้อเพลิงไฮโดรเจน
และสามารถผลิตได้ต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ชั่วโมง
.
ผลงานวิจัยนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นถึง
ความสามารถในการผลิตเชื้อเพลิง
จากแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพ
มีความปลอดภัย และมีต้นทุนไม่แพง
.
Professor Nate Lewis ได้กล่าวว่า
ตอนนี้เรากำลังพัฒนาต่อไป
เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของระบบ
และพยายามลดต้นทุนให้คุ้มค่าที่สุด
สำหรับการผลิตใช้งานจริง”