การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
โดยรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าและสังคมโดยรวม
เป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัท กัลฟ์ ได้มุ่งมั่นปฏิบัติเสมอมา
ภายใต้แนวคิด ‘Powering the Future, Empowering the People’

.
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
หรือGULF
มอบทุนอาหารกลางวัน
ให้แก่ โรงเรียนวัดเมตารางค์ อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนอื่น ๆ
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ทั้งหมด 16 โรงเรียน
เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท
.
กิจกรรมสมทบทุนอาหารกลางวันในครั้งนี้
จะเติมเต็มคุณประโยชน์ให้มื้ออาหาร
ให้กับนักเรียนในทุก ๆ วัน
เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของเด็กนักเรียนให้ได้รับอาหารที่มีประโยชน์
มีการเติบโตพัฒนาตามเกณฑ์
และเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
.
และให้พันธุ์พืช พันธุ์ไก่
กับแนวคิดการทำแปลงนาสาธิต
ในพื้นที่โรงไฟฟ้า ที่มีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
ปลูกพืชผัก และเลี้ยงปลา
พัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
และพื้นที่สันทนาการในท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย