ปัจจุบันผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้า
และกะโหลกศีรษะ อาทิ ปากแหว่งเพดานโหว่
พบในเด็กแรกเกิดสัดส่วน 1 : 700 ราย
โรคงวงช้างมีสัดส่วน 1 : 5,000 ราย

ล่าสุด บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
หรือ GULF ได้มอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการ
“หนึ่งทุน หนึ่งฝัน ปั้นอนาคต”
แก่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
เพื่อให้ทางคณะทำงานและนักสังคมสงเคราะห์
บริหารจัดสรรให้ผู้ป่วยในความดูแลของศูนย์ฯ
ตามความหมาะสมโดยวิเคราะห์
จากฐานะและความจำเป็นของผู้ป่วยแต่ละคน
ที่แตกต่างกันออกไป (Need-based Scholarship)
.
โดยได้สนับสนุนต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559
ผ่านเงินสนับสนุน มอบสิ่งของแก่ผู้ป่วย
และร่วมเป็นอาสาสมัครในโครงการคลินิกเคลื่อนที่
แบบสหสาขาวิชาชีพของศูนย์ฯ
นำร่องให้ทุนการศึกษาไปแล้วในปี 2562 จำนวน 30 ทุน
.
รวมจำนวนเงินกว่า 5 ล้านบาท
โดยในปีนี้มอบให้จำนวน 51 ทุน
มูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท
ตามเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทฯ
ภายใต้การบริหารของ “สารัชถ์ รัตนาวะดี”
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ สานพันธกิจเพื่อสังคม
ภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People”
ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม