“ฟ้าใส” ตัวต้นแบบหอฟอกอากาศระดับเมือง
ที่สามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์
ได้ในอัตราสูงสุด 120,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง

.
การทำงานของหอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด
เป็นการประสานระบบพลังงานไฮบริด
คือ การใช้ไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เซลล์ ขนาด 3,850 วัตต์
ร่วมกับแบตเตอรี่ ทำให้ช่วยลดการพึ่งพาแหล่งไฟฟ้าจากภายนอก
.
ระบบอัจฉริยะนี้จะควบคุมการทำงานของมอเตอร์ใบพัด
ให้สอดคล้องกับความเข้มข้นของฝุ่นละออง
จนระดับความเข้มข้น PN 2.5 ลดลงถึงเกณฑ์ปกติ
เป็นการลดปัญหามลภาวะทางอากาศให้กับเมืองอย่างต่อเนื่อง
.
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศ
ฝุ่นพิษ PM 2.5 ได้อย่างเป็นรูปธรรม
วางแผนการวิจัยต่อเนื่อง
เก็บข้อมูลฝุ่นละอองในพื้นที่ที่มีปริมาณรถยนต์สัญจรหนาแน่น
และมีปริมาณฝุ่นจำนวนมาก
เพื่อนำข้อมูลมาวิจัยต่อยอดพัฒนา
เป็นเครื่องฟอกอากาศระดับเมืองรุ่นต่อไป
ที่ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต
.
ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์
เปลี่ยนจากท้องฟ้าที่มืดมัวด้วยหมอกพิษ ให้กลับมาสดใสอีกครั้ง