กระทรวงพลังงาน ได้ประกาศแผนแม่บท
การพัฒนาระบบโครงข่าย SMART GRID ของประเทศไทย
การพัฒนาระบบ SMART GRID
ที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการจัดหาไฟฟ้า
ได้อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพยั่งยืน
มีคุณภาพบริการที่ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ

ตั้งแต่ พ.ศ. 2558-2579 โดยแบ่งเป็นแผนระยะสั้น
ระยะปานกลาง และระยะยาว
ซึ่งแผนระยะสั้น พ.ศ. 2560-2564
จะเป็นช่วงของการค้นคว้าทดลองทำโครงการต่างๆ
ซึ่งต้องพัฒนาไปพร้อมกับการสร้างองค์ความรู้ภาคประชาชน
ส่วนระยะปานกลาง พ.ศ. 2565-2574
เป็นช่วงที่นำสิ่งที่วิจัยทดลองในระยะสั้นส่งไปสู่ประชาชน
และระยะยาว พ.ศ. 2575-2579
เป็นความพร้อมปฏิบัติได้จริง
ซึ่งหน่วยงานที่ขับเคลื่อน คือ
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
.
SMART GRID (สมาร์ทกริด)
คือ ระบบบริหารการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร (Information Technology)
ความอัจฉริยะของ SMART GRID
จะช่วยคำนวณกำลังการผลิตไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานทดแทน
ให้เหมือนโรงไฟฟ้าโรงเดียวกัน
และสอดคล้องกับปริมาณการใช้งานจริง
เนื่องจากไฟฟ้าผลิตแล้วต้องใช้ทันที
หากจัดเก็บจะมีต้นทุนสูง สรุปแบบเข้าใจง่ายๆ
ก็คือ ลดความสูญเปล่าของการสำรองการผลิตไฟฟ้า
ในช่วงที่ไม่มีการนำมาใช้นั่นเอง
.
ประโยชน์ของระบบ SMART GRID
* การรวมพลังงานหมุนเวียนเข้าในระบบไฟฟ้า (Renewable Energy Integration)
* การลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Reduction)
* การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานระบบโครงข่ายไฟฟ้า
* เพิ่มการรับรู้ข้อมูลที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า