จากนโยบายของรัฐบาลที่ได้ออกมาตรการสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง
หรือให้ผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์
และผู้ประกอบการติดตั้งให้สามารถ
เชื่อมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าในประเทศ
เป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศสามารถเกิดการแข่งขันได้
และที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ด้วยการใช้วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยี
ตามแนวพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 เฉกเช่นเดียวกัน

.
เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
กระทรวงพลังงานเปิดตัวโครงการ “โซลาร์ภาคประชาชน”
ในส่วนของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)
ตามที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
ที่ได้กำหนดหลักการโครงการนำร่อง
เปิดรับจดทะเบียนให้เจ้าของบ้าน
และอาคารที่เป็นเจ้าของมิเตอร์
ประเภทบ้านอยู่อาศัยในขนาดการติดตั้งประมาณ 100 MW (เมกะวัตต์) ต่อปี
ซึ่งกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าส่วนเกิน
ในอัตราไม่เกิน 1.68 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี
ส่วนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้น
ได้เริ่มทยอยประกาศในเดือนมิถุนายน
และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ภายใน ปี พ.ศ. 2562 นี้