ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)
โดยโครงการพัฒนาเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม
เรื่อง ความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยี
จัดสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์”

.
เพื่อสร้างความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้
ความเข้าใจที่ถูดต้องในเรื่องการใช้พลาสติกบรรจุภัณฑ์
ในอนาคตจะมีทิศทางการใช้ลดลง
แล้วหันไปใช้วัสดุทดแทนพลาสติก
ที่ใช้นาโนเทคโนโลยีมาร่วมในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ
กลางน้ำและปลายน้ำมากขึ้น
เพื่อความปลอดภัยในการนำไปใช้บรรจุอาหาร
และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาคุณภาพ
คงความสดความปลอดภัย
และคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้ตลอดเส้นทางการขนส่ง
และมีอายุอยู่บนชั้นวางได้นานที่สุด
ที่สำคัญเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภค
และผู้ประกอบการได้ใช้ผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สังคม
และสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค