บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ร่วมกับบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ผนึกกำลังในโครงการบริหารจัดการยานยนต์ไฟฟ้า
แบบครบวงจรเพื่อขนส่งสินค้า-พัสดุไปรษณีย์
นำยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยกำลังไฟฟ้า 100%

ทดลองขนส่งสิ่งของในพื้นที่
กรุงเทพฯ และปริมณฑล
ภายใต้แนวคิดสร้างระบบขนส่งอย่างยั่งยืน
รุดโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
ในการขนส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ เพื่อพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
.
โดยคาดว่า หาก ปณท
ใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าในการขนส่ง
จำนวน 10,000 คัน ในระยะเวลา 1 ปี
จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 130,000 ต้น
ลดปัญหาการเกิดมลภาวะทางอากาศ
จึงดึงบ้านปู ร่วมพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีพลังงานให้ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล
รองรับเทรนด์การใช้พลังงานสะอาด
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
ควบคู่กับการลดการก่อมลพิษ
ย้ำการเป็นฟันเฟืองหลักด้านโลจิสติกส์
นำประเทศไทยสู่การเป็นสมาร์ทซิตี้