ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนจำนวนมหาศาล
แก้ปัญหาโลกร้อนและการอนุรักษ์พลังงาน
.
บริษัท Japan CCS Co., Ltd. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
กับ International CCS Knowledge Centre
เมืองริไจนา รัฐซัสแคตเชวัน ประเทศแคนาดา

มีวัตถุประสงค์ร่วมมือกัน เพื่อเร่งยกระดับ
ผลักดันการใช้เทคโนโลยีการดักจับ
การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน
(Carbon Capture Utilization and Storage หรือ CCUS)
โดยมี Scott Moe ผู้ว่าการรัฐซัสแคตเชวัน
พร้อมด้วย Ian Burney เอกอัครราชทูตแคนาดา
ประจำประเทศญี่ปุ่น และ Hideki Makihara
รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า
และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น เป็นสักขีพยาน
.
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC)
ของสหประชาชาติ ระบุว่า เทคโนโลยี CCUS
จำเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมาย
การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศภายใต้ความตกลงปารีส
และเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา
การสาธิต และการใช้เทคโนโลยี CCUS
เพี่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงาน
โดยในประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินโครงการ
สาธิตการใช้เทคโนโลยีนี้แล้วในเมืองโทมาโกไม
เพื่อสาธิตศักยภาพของเทคโนโลยี CCUS ให้ครบวงจรในญี่ปุ่น