รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าต้นแบบได้ทดสอบใช้งานในการวิ่งจริง
โดยมีการเก็บข้อมูลการทดสอบด้วย Power Analyzer PW3390
เพื่อหาระสิทธิภาพของชุดควบคุมมอเตอร์
ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมด
และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
พิจารณาต้นทุนรวมทั้งหมด
ความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์
รวมถึงการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้และผู้ผลิต

.
การทดสอบใช้งานและเก็บข้อมูลการทดสอบใช้งาน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ได้ติดตั้ง Power Analyser
กับชุดควบคุมและกราฟที่วัด
ด้วย Power Analyzer HIOKI PW3390
ในช่วงทดสอบใช้งานประมาณ 6 เดือน
ซึ่งยังอยู่ในช่วงระหว่างการดำเนินการ
จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบก
คุณลักษณะของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าต้นแบบ
ความเร็วสูงสุด 65 กม./ชม. ระยะทางไกลสุด 120 กม.
ระยะเวลาในการชาร์จ 6-8 ชั่วโมง
และต้องสรุปข้อมูลต้นทุนทั้งหมดก่อนส่งมอบให้ลูกค้า
โดยอาจมีต้นทุนที่เพิ่มกว่าที่ประเมินในขั้นต้น
หากระยะเวลาในการดำเนินการไม่ได้เป็นไปตามกำหนดการ
.
ผลจากการทดลอง…สู่การใช้งานจริง
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าดัดแปลงจากการใช้งานจริง
สามารถใช้งานได้ดี เมื่อทดสอบบน Dynamometer
ที่ความเร็วสูงสุดโดยบิดคันเร่งสุด 70 กม./ชม.
ระยะทาง 110 กม. ประหยัดค่าใช้จ่าย
เพียงใช้พลังงานไฟฟ้า 0.1 หน่วย/กม.
หากค่าไฟฟ้า 3.5 บาท/หน่วย ค่าพลังงานเพียง 0.35 บาท/กม.
แต่การดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กจำเป็นต้องตรวจสอบสภาพรถเดิม
ก่อนพิจารณาการดัดแปลงเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก